پنل پیامک کاربری ۱۳۹۷-۵-۲۸ ۰۰:۲۱:۵۰ +۰۰:۰۰

پنل پیامک کاربری

پنل پیامک کاربری با کلیه امکانات و وب سرویس ها با پایین ترین تعرفه کشور پیامک ارسال کنید و حرفه خود را تبلیغ کنید

کلیه پنل ها دارای گزارش ارسال و بازگشت هزینه بوده و بدون هزینه تمدید سالیانه و بدون محدودیت زمانی میباشند

امکان ارسال پیامک خدماتی از خط اشتراکی بلک لیست و خط عمومی

پنل پیامک کاربری

 • ارسال پیامک نقشه,کد پستی,کشوری,منطقه,محله,مشاغل ,رده سنی,جنسیت,غیره
 • ارسال پیام صوتی (با قابلیت تبدیل متن به صوت)
 • دارای منشی,نظرسنجی,نوبت دهی,غیره
 • دارای کنترل پنل از موبایل (نسخه اندروید بزودی)
 • سرویس ارزش افزوده VAS (شارز معکـوس-دریافت هزینه از گیرنده)
 • ایجاد آهنگ پیشواز اختصاصی (همراه اول , ایرانسل)

بسته کاربری پیشنهادی

تعرفه91ریال
 • 10000 اعتبار هدیه
 • 1 خط اختصاصی ۱۳ رقمی
 • قیمت ۱۰۴۹۰۰ تومان
مشاهده دمو
شارژ حساب

لیست پکیج پنل پیامک کاربری

بسته کاربری برنزی

تعرفه106ریال
 • 1000 اعتبار هدیه
 • 1 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۱۴۹۰۰ تومان

بسته کاربری نقره ای

تعرفه101ریال
 • 2000 اعتبار هدیه
 • 2 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۲۴۹۰۰ تومان

بسته کاربری طلایی

تعرفه98ریال
 • 3000 اعتبار هدیه
 • 2 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۴۴۹۰۰ تومان

بسته کاربری الماس

تعرفه94ریال
 • 5000 اعتبار هدیه
 • 3 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۶۴۹۰۰ تومان

بسته کاربری ویژه

تعرفه92ریال
 • 10000 اعتبار هدیه
 • 3 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۱۰۴۹۰۰ تومان

قیمت خطوط پنل پیامک کاربری

قیمت خطوط اپراتور ۱۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه انتخابی غیر انتخابی
۱ ۱۴ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxxx ۲۶۹۹۹۰ ۱۶۹۹۹۰
۲ ۱۳ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxx ۶۶۹۹۹۰ ۳۴۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxx ۱۱۱۹۹۹۰ ۶۱۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxx ۲۱۶۹۹۹۰ ۱۱۱۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۱۰۰۰xxxxxx ۲۹۶۹۹۹۰ ۱۴۶۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۱۰۰۰xxxxx ۳۶۶۹۹۹۰ ۱۸۶۹۹۹۰
۷ ۸ رقمی ۱۰۰۰xxxx ۵۱۶۹۹۹۰ ۲۶۶۹۹۹۰

قیمت ها به ریال میباشد

قیمت خطوط اپراتور ۲۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۲ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxxx ۱۷۶۹۹۹۰
۲ ۱۱ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxx ۲۱۶۹۹۹۰
۳ ۱۰ رقمی ۲۰۰۰xxxxxx ۳۳۶۹۹۹۰
۴ ۹ رقمی ۲۰۰۰xxxxx ۶۲۶۹۹۹۰
۵ ۸ رقمی ۲۰۰۰xxxx ۱۱۲۶۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۳۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxxxx ۱۶۹۹۹۰
۲ ۱۲ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxx ۷۱۹۹۹۰
۳ ۱۰ رقمی ۳۰۰۰xxxxxx ۸۱۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۱

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۵ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxx ۱۰۹۹۰
۳ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxx ۱۸۹۹۹۰
۴ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxx ۳۰۹۹۹۰
۵ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxx ۴۴۹۹۹۰
۶ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxx ۶۶۹۹۹۰
۷ ۹ رقمی ۵۰۰۰۱xxxx ۹۱۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۲

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxxx ۱۰۹۹۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxx ۱۸۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxx ۳۰۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxx ۴۱۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxx ۶۶۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۲xxxx ۹۱۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۴

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxxx ۱۰۹۹۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxx ۱۸۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxx ۳۰۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxx ۴۱۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxx ۶۶۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۴xxxx ۹۹۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۵

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxxx ۱۰۹۹۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxx ۲۴۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxx ۳۶۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxx ۴۶۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxx ۶۶۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۵xxxx ۹۱۹۹۹۰

قیمت خطوط متناظر

قیمت خط اپراتور ۵۰۰۰۹

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۹xxxxxxxxx ۱۰۹۹۰

قیمت خط اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۱ رقمی ۰۲۱xxxxxxxx ۹۹۹۹۰

برخی امکانات پنل پیامک کاربری

پنل پیامک کاربری

پنل پیامک کاربری مناسب خود را انتخاب و در کمتر از ۳ دقیقه دریافت نمایید

۱- انتخاب پنل ۲-تکمیل ثبت نام ۳-دریافت اطلاعات و کد فعالسازی ۴-ورود به سامانه و ارسال مدارک

سفارش پنل پیامک