پنل پیامک نمایندگی ۱۳۹۷-۵-۲۸ ۰۰:۲۴:۰۱ +۰۰:۰۰

پنل پیامک نمایندگی

پنل پیامک نمایندگی با کلیه امکانات و وب سرویس ها با پایین ترین تعرفه کشور پیامک ارسال کنید و کسب درآمد کنید

کلیه پنل ها دارای گزارش ارسال و بازگشت هزینه بوده و بدون هزینه تمدید سالیانه و بدون محدودیت زمانی میباشند

امکان ارسال پیامک خدماتی از خط اشتراکی بلک لیست و خط عمومی

پنل پیامک نمایندگی

 • امکان ایجاد نامحدود پنل کاربری مشابه (بدون پرداخت هزینه)
 • قابلیت قیمت گذاری اختصاصی برای کاربران
 • قابلیت امکان قیمت گذاری خطوط بصورت اختصاصی
 • قابلیت ایجاد بسته کاربری دلخواه بدون محدودیت
 • امکان فعالیت با دامنه و لوگو اختصاصی شما
 • امکان اتصال درگاه مستقیم بانک ملت

پکیج نمایندگی پیشنهادی

تعرفه90,9ریال
 • 10000 اعتبار هدیه
 • خطوط رنجی ۱۲ رقمی
 • قیمت ۲۰۹۹۰۰ تومان
مشاهده دمو
شارژ حساب

لیست پکیج پنل پیامک نمایندگی

پکیج نمایندگی مبتدی

تعرفه95,4ریال
 • 2000 اعتبار هدیه
 • 2 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۴۰۹۰۰ تومان

پکیج نمایندگی متعادل

تعرفه94,5ریال
 • 3000 اعتبار هدیه
 • 2 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۶۰۹۰۰ تومان

پکیج نمایندگی حرفه ای

تعرفه93,6ریال
 • 4000 اعتبار هدیه
 • 3 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۹۰۹۰۰ تومان

پکیج نمایندگی پیشرفته

تعرفه92,7ریال
 • 5000 اعتبار هدیه
 • 1 خط اختصاصی ۱۳ رقمی
 • قیمت ۱۲۰۹۰۰ تومان

پکیج نمایندگی ویژه

تعرفه91,8ریال
 • 10000 اعتبار هدیه
 • 1 خط اختصاصی ۱۲ رقمی
 • قیمت ۱۶۰۹۰۰ تومان

قیمت خطوط پنل پیامک نمایندگی

قیمت خطوط اپراتور ۱۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه انتخابی غیر انتخابی
۱ ۱۴ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxxx ۲۴۹۹۹۰ ۱۴۹۹۹۰
۲ ۱۳ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxx ۶۴۹۹۹۰ ۳۲۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxx ۱۰۹۹۹۹۰ ۵۹۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxx ۲۱۴۹۹۹۰ ۱۰۹۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۱۰۰۰xxxxxx ۲۹۴۹۹۹۰ ۱۴۴۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۱۰۰۰xxxxx ۳۶۴۹۹۹۰ ۱۸۴۹۹۹۰
۷ ۸ رقمی ۱۰۰۰xxxx ۵۱۴۹۹۹۰ ۲۶۴۹۹۹۰

قیمت ها به ریال میباشد

قیمت خطوط اپراتور ۲۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۲ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxxx ۱۷۴۹۹۹۰
۲ ۱۱ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxx ۲۱۴۹۹۹۰
۳ ۱۰ رقمی ۲۰۰۰xxxxxx ۳۳۴۹۹۹۰
۴ ۹ رقمی ۲۰۰۰xxxxx ۶۲۴۹۹۹۰
۵ ۸ رقمی ۲۰۰۰xxxx ۱۱۲۴۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۳۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxxxx ۱۴۹۹۹۰
۲ ۱۲ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxx ۶۹۹۹۹۰
۳ ۱۰ رقمی ۳۰۰۰xxxxxx ۷۹۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۱

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۵ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxx رایگان
۳ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxx ۱۶۹۹۹۰
۴ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxx ۲۸۹۹۹۰
۵ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxx ۳۹۹۹۹۰
۶ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxx ۶۴۹۹۹۰
۷ ۹ رقمی ۵۰۰۰۱xxxx ۸۹۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۲

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxx ۱۶۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxx ۲۸۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxx ۳۹۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxx ۶۴۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۲xxxx ۸۹۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۴

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxx ۱۶۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxx ۲۸۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxx ۳۹۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxx ۶۴۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۴xxxx ۹۷۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۵

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxx ۲۲۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxx ۳۴۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxx ۴۴۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxx ۶۴۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۵xxxx ۸۹۹۹۹۰

قیمت خطوط متناظر

قیمت خط اپراتور ۵۰۰۰۹

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۹xxxxxxxxx رایگان

قیمت خط اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۱ رقمی ۰۲۱xxxxxxxx ۸۹۹۹۰

برخی امکانات پنل پیامک نمایندگی

پنل پیامک نمایندگی

پنل پیامک نمایندگی مناسب خود را انتخاب و در کمتر از ۳ دقیقه دریافت نمایید

۱- انتخاب پنل ۲-تکمیل ثبت نام ۳-دریافت اطلاعات و کد فعالسازی ۴-ورود به سامانه و ارسال مدارک

سفارش پنل پیامک